Recerca avançada


LICITACIONS I CONCURRÈNCIES D'OFERTES

 

  • OBERTES [+]

  • TANCADES [+]

  • MODIFICADES [+]

  • DESESTIMADES [+]
  • RENÚNCIES [+]
  • PRÒRROGUES [+]
  • ANUL·LADES [+]

 

AVÍS

Des de l'1 de febrer del 2017 les licitacions es publicaran  a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

  • Podeu accedir clicant aquí.

 

 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Instruccions internes de contractació de l'empresa municipal Grameimpuls, SA

 

 

 

Licitacions obertes

Per accedir a les licitacions obertes feu clic aquí.

[tornar a l'inici]

 

Licitacions tancades

Objecte: Es convoca licitació per a l’adjudicació del procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES CUINES PER A LA NOVA ESCOLA DE RESTAURACIÓ SANTA COLOMA, situada al carrer Prat de la Riba, 171 de Santa Coloma de Gramenet.

Objecte: contractació de les obres de rehabilitació del Pavelló Canigó situat al Recinte Torribera per esdevenir la nova seu de l'Escola de Restauració Santa Coloma de l'empresa pública GRAMEIMPULS, SA.

Adjudicació

Objecte: contractació d’una empresa que subministri el material de ferreteria a l’empresa pública GRAMEIMPULS, SA, per a la realització dels programes de polítiques actives d’ocupació i de cursos formatius.

Adjudicació

Objecte: Contractació d'una empresa que subministri el vestuari laboral i peces de roba per cobrir les necessitats de l’empresa municipal GRAMEIMPULS, SA.

Adjudicació

 

Objecte: Contractació d’una empresa que subministri el material d’oficina a l’empresa publica GRAMEIMPULS, SA, tant pel que fa al seu consum propi com per a la realització dels programes de polítiques actives d’ocupació i de cursos formatius.

Adjudicació

Objecte: Contractació del subministrament del material elèctric i de fontaneria.

 Adjudicació

Objecte: Licitació per a la contractació de la prestació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut mitjançant procediment obert , no subjecte a regulació harmonitzada. 

Adjudicació

Objecte: Contractació del subministrament del material higiènic i de neteja.  

Adjudicació

Objecte: Procés de preselecció d'empreses i/o experts per a impartir accions formatives de Grameimpuls, SA. 

Adjudicació

Objecte:  Contractació del servei per a impartir formació per a l'execució parcial del programa "Prepara el teu Futur". 

Adjudicació

Objecte: Contracte subministrament roba de treball

Adjudicació

Objecte: Contracte de subministrament material d' oficina. 

Adjudicació

Objecte: Contracte de subministrament de perfils de ferro. 

Adjudicació

Objecte: Contracte de subministrament de material de construcció. 

Adjudicació

Objecte: Contracte de subministrament de material de soldadura.

 Adjudicació

Objecte: Contracte de subministrament de material de ferreteria. 

Adjudicació

Objecte: Contracte de subministrament de material elèctric i de lampisteria. 

Adjudicació

Objecte: Contractació del servei d'impartició de formació ocupacional mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. 

Adjudicació

Objecte: Contractació del suministrament e instal·lació de la infraestructura de la fira multisectorial EXPOCOLOMA 2010. 

Adjudicació

Objecte: Contractació del servei d'execució parcial del programa "Prepara el teu futur", mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. 

Adjudicació

Objecte: Contractació del servei d'impartició de formació ocupacional mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada

Adjudicació

[tornar a l'inici]

 

Licitacions modificades

Actualment Grameimpuls no disposa de cap licitació modificada

[tornar a l'inici]

 

Licitacions desestimades

Actualment Grameimpuls no disposa de cap licitació desestimada

[tornar a l'inici]

 

Renúncies

Actualment Grameimpuls no disposa de cap renúncia

[tornar a l'inici]

 

Pròrrogues

Actualment Grameimpuls no disposa de cap pròrroga

[tornar a l'inici]

 

Anul·lacions

Actualment Grameimpuls no disposa de cap anul·lació

[tornar a l'inici]